1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w serwisie https://www.rsig.com.pl/ (zwanym dalej „Serwisem”) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej w domenie rsig.com.pl jest Royal Sail Investment Group sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Łąkowej 29 (90-554 Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000498613, NIP: 7722404035, REGON: 101734149 (zwana dalej „Administratorem”).
 2. Z Administratorem można skontaktować się pisząc na wskazany wyżej adres lub mailowo pod adresem: biuro@rsig.com.pl.
 3. Dane osobowe w ramach Serwisu będą przetwarzane:
  1. w celu odpowiedzi na zapytanie lub złożenia oferty w przypadku, gdy Administrator otrzymał zapytanie lub został poproszony o przedstawienie oferty przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci odpowiedzi na zapytania użytkowników, złożenia oferty oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. w przypadku zawarcia umowy w wyniku działań podjętych przy wykorzystaniu formularza kontaktowego – dane osobowe będą przetwarzane w dalszym ciągu w celu wykonania umowy, wykonania przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności podatkowych i finansowych związanych z zawartą umową, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy – podstawą prawna przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (interesami tymi są: ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy);
  3. w celu zapewnienia działania Serwisu poprzez wykorzystywanie niezbędnych plików cookies – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci zapewnienia działania Serwisu.
 4. Dane osobowe przetwarzane są za pośrednictwem poczty elektronicznej w domenie rsig.com.pl w celu:
  1. prowadzenia korespondencji w formie mailowej, odpowiedzi na zapytanie lub złożenia oferty w przypadku, gdy Administrator otrzymał zapytanie lub został poproszony o przedstawienie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci prowadzenia korespondencji w formie mailowej, odpowiedzi na zapytania, złożenia oferty oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. w przypadku zawarcia umowy w wyniku działań podjętych przy wykorzystaniu poczty elektronicznej – dane osobowe będą przetwarzane w dalszym ciągu w celu wykonania umowy, wykonania przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności podatkowych i finansowych związanych z zawartą umową, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy – podstawą prawna przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (interesami tymi są: ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy).
 5. Dane osobowe będą przekazywane podmiotowi obsługującemu Serwis i zapewniającemu jego hosting, a także w zakresie danych podawanych poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – podmiotowi świadczącemu usługi hostingu poczty elektronicznej. W przypadku zapytań lub próśb o złożenie oferty dane mogą być również przekazane podmiotom należącym do grupy Royal Sail Investment Group, prowadzącym poszczególne inwestycje deweloperskie, a także obsługującym poszczególne inwestycje deweloperskie podmiotom świadczącym na rzecz Administratora lub ww. podmiotów należących do Royal Sail Investment Group usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub inne usługi właściwe ze względu na przedmiot zapytania (Odbiorcy danych).
 6. Dane osobowe przetwarzane w Serwisie, w tym zbierane przez formularz kontaktowy lub poprzez własne pliki cookies (pochodzące od Administratora), a także dane zbierane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu odpowiedzi na zapytania lub w celu złożenia oferty odpowiednio przez czas realizacji zapytania lub czas niezbędny do złożenia oferty i uzasadniony czas oczekiwania na przyjęcie oferty. W przypadku zawarcia umowy, Administrator będzie przetwarzał dane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (co do zasady 3 lata w przypadku umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami i 6 lat w przypadku umów zawieranych z konsumentami) oraz do upływu okresu przechowywania dokumentów wymaganego przepisami prawa (dowody księgowe przechowywane przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą). Dla pozostałych celów Administrator będzie przetwarzał dane osobowe co do zasady przez czas funkcjonowania plików cookies, przy pomocy których realizuje te cele.
 8. Każdy może domagać się od Administratora:
  1. dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych,
  3. ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przeniesienia swoich danych, a także
  5. usunięcia swoich danych w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 17 RODO.
 9. Każdy ma też prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla realizacji interesów Administratora wskazanych w pkt 3 i 4. W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub wykaże, że jest to niezbędne dla niego do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 10. Każdy może też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Serwisu, w szczególności skorzystanie z formularza kontaktowego, czy prowadzenie korespondencji mailowej.
 12. Używany w niniejszej polityce prywatności skrót „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.